اخبار

تقویم برنامه ها

اعلام زمانبندی اجراهای بخش رقابتی و جنبی نخستین جشنواره سراسری موسیقی بومی لیلم

Read More Comment (0) Hits: 1430

جلسه ستاد اجرايی،چالوس

ستاد اجرایی جشنواره موسیقی بومی لیلم با حضور سازمان های در پیوند با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران برگزار شد.

Read More Comment (0) Hits: 1181
Member Login